Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fie triunghiul ABC cu masura unghiului B de 60o, masura unghiului C de 45o si AB = 8cm. Se cere sa se afle perimetrul si aria triunghiului

Fie triunghiul ABC cu masura unghiului B de 60o, masura unghiului C de 45o si AB = 8cm. Se cere sa se afle perimetrul si aria triunghiului.
Fie triunghiul ABC cu masura unghiului B de 60o, masura unghiului C de 45o si AB = 8cm. Se cere sa se afle perimetrul si aria triunghiului
geometrie probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu