Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fie triunghiul ABC cu AB = c = 7 cm, BC = a = 9 cm, AC = b = 8 cm Sa se afle sinA sinB sinC

Fie triunghiul ABC cu  AB = c = 7 cm;       BC = a = 9 cm;         AC = b = 8 cm
Sa se afle: 
aria triunghiului ABC
si
sinA, sinB, sinC


a = 9 cm
b = 8 cm
c = 7 cm

GEOMETRIE PLANA - problemele rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu