Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Functii clasa a 8-a exercitiu rezolvat 3

Fie functia f: {2, 4, 6, 8}-> R , f(x) = x/2 + 1.
Determinati multimea B a valorilor functiei.


Rezolvare

f(2) = 2/2 + 1 =>
f(2) = (2 + 2) / 2 =>
f(2) = 4/2 =>
f(2) = 2


f(4) = 4/2 + 1 =>
f(4) = (4 + 2) / 4 =>
f(4) = 6/2 =>
f(4) = 3

f(6) = 6/2 + 1 =>
f(6) = (6 + 2) / 2 =>
f(6) = 8/2 =>
f(6) = 4

f(8) = 8/2 + 1 =>
f(8) = (8 + 2) / 2 =>
f(8) = 10/2 =>
f(8) = 5

rezulta multimea B = {2, 3, 4, 5}


Probleme si exercitii rezolvate clasa a 8-a


Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu