Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Se dau numerele: m=153; n=4; p=4; r=183. Calculati:

m x 2 + r = ?
m x p + r = ?
m x n + p x r = ?


Rezolvare

m x 2 + r = 153 x 2 + 183 = 306 + 183 = 489

m x p + r = 153 x 4 + 183 = 612 + 183 = 795

m x n + p x r = 153 x 4 + 4 x 183 = 612 + 732 = 1344Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu