Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fie triunghiul ABC dreptunghic in A in care: AB=10 cm, AD= 5√3cm, AD perpendicular pe BC, Aflati lungimea lui BD BC si AC

Fie triunghiul ABC dreptunghic in A in care:

AB = 10cm,            AD = 5Ö3cm,           AD^BC.

Aflati lungimea lui BD, BC si AC.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu