Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Fie f: R -> R, f(x) = 2x – 1. Aflati aria regiunii cuprinse intre graficul functiei si axele de coordonate.

Fie f: R -> R, f(x) = 2x – 1. Aflati aria regiunii cuprinse intre graficul functiei si axele de coordonate.


Rezolvare

Daca

A = Gf ∩ xx’ {(x, f(x) = 0)}
2x – 1 = 0
2x = 1
x = 1 / 2

si

B = Gf ∩ yy’ {(0, f(0))}
f(0) = 2(0) – 1
f(0) = -1

Calculam aria triunghiului AOB cu AO = 1 / 2 si BO = -1
AO si BO sunt catetele triunghiului dreptunghic cu (<O) = 90o

Aria AOB = [1 / 2 * (-1)] / 2 => (- 1 / 2) / 2 => - 1 / 2 * 1 / 2 =>
Aria AOB =  -1 / 4


Probleme si exercitii rezolvate clasa a 8-a

Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu