Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Programa fizica clasa a-11-a

Fizica clasa a 11-a probleme rezolvate

Competenţe specifice
Conţinuturi

1.      Oscilaţii şi unde mecanice

1.1.   Oscilatorul mecanic
·     Recunoaşterea fenomenelor periodice şi identificarea proceselor oscilatorii în natură şi în tehnică
·     Descrierea şi explicarea calitativă a unor fenomene periodice/oscilatorii
·     Analiza calitativă de tip cauză-efect a unor oscilaţii mecanice identificate în natură şi în tehnică
1.1.1. Fenomene periodice. Procese oscilatorii în natură şi în tehnică
·     Recunoaşterea mărimilor caracteristice mişcării oscilatorii şi utilizarea lor în diferite contexte
·     Investigarea experimentală a unor procese oscilatorii simple, utilizând mărimile caracteristice mişcării oscilatorii
·     Rezolvarea unor probleme simple folosind mărimile caracteristice mişcării oscilatorii
1.1.2. Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii
·     Investigarea experimentală a unor procese oscilatorii amortizate periodic/aperiodic, utilizând mărimile caracteristice
·     Identificarea cauzelor şi condiţiilor unor mişcări oscilatorii amortizate întâlnite în practică
·     Descrierea şi evaluarea calitativă din punct de vedere energetic a procesului de amortizare
1.1.3. Oscilaţii mecanice amortizate
·     Modelarea oscilaţiei armonice ca limită a unei oscilaţii slab amortizate
·     Identificarea în practică a situaţiilor şi condiţiilor în care se poate aplica modelul „oscilator armonic”
·     Descrierea cantitativă a oscilaţiei armonice utilizând relaţiile dintre mărimile caracteristice
·     Analizarea şi descrierea cantitativă din punct de vedere energetic a oscilaţiei armonice
·     Rezolvarea unor probleme aplicând modelul „oscilator armonic”
1.1.4. Modelul „oscilator armonic”
·     Identificarea în practică a unor situaţii în care mişcarea unui sistem este rezultatul compunerii unor oscilaţii
·     Descrierea calitativă a mişcării rezultate din compunerea a două oscilaţii
·     (*) Descrierea cantitativă a compunerii a două oscilaţii paralele/perpendiculare de frecvenţe egale
·     (*) Rezolvarea unor probleme de compunere a două oscilaţii
1.1.5. Compunerea oscilaţiilor paralele. (*) Compunerea oscilaţiilor perpendiculare

1.2.   Oscilatori mecanici cuplaţi
·     Descrierea şi evaluarea calitativă din punct de vedere energetic a oscilaţiilor întreţinute
·     Identificarea cauzelor şi condiţiilor de apariţie a oscilaţiilor forţate întâlnite în practică
1.2.1. Oscilaţii mecanice întreţinute. Oscilaţii mecanice forţate
·     Investigarea experimentală a unor caracteristici ale cuplajului a doi oscilatori
·     Analiza calitativă a transferului de energie între doi oscilatori cuplaţi
·     Estimarea consecinţelor rezonanţei a doi oscilatori mecanici
1.2.2. Rezonanţa
·     Selectarea şi prezentarea unor informaţii actuale privind aplicaţii ale fenomenelor studiate (pendula, clădiri înalte, poduri etc.)
·     Utilizarea cunoştinţelor teoretice în explicarea unor aplicaţii practice (pendula, amortizorul auto etc.)
1.2.3. Consecinţe şi aplicaţii

1.3.   Unde mecanice
·     Identificarea unor fenomene ondulatorii în natură şi în tehnică
·     Identificarea în practică a diferenţelor dintre diverse tipuri de unde
·     Analiza calitativă a transferului de energie într-un fenomen ondulatoriu
1.3.1. Propagarea unei perturbaţii într-un mediu elastic. Transferul de energie
·     Modelarea propagării unei perturbaţii într-un mediu elastic
·     Descrierea undei plane utilizând relaţiile dintre mărimile caracteristice
·     Evidenţierea dublei periodicităţi în propagarea undelor în analiza unor situaţii concrete
·     Rezolvarea unor probleme în cadrul modelului „undă plană”
1.3.2. Modelul „undă plană”. Periodicitatea spaţială şi temporală
·     Descrierea şi explicarea fenomenelor de reflexie şi refracţie întâlnite în natură şi în tehnică
·     Aplicarea legilor reflexiei/refracţiei în diferite situaţii concrete
1.3.3. Reflexia şi refracţia undelor mecanice
·     Explicarea calitativă a producerii şi efectelor unui seism, a propagării undelor seismice
·     Aplicarea unor măsuri de protecţie şi prevenire în raport cu posibilele efecte ale seismelor
1.3.4. Unde seismice
·     Investigarea experimentală a interferenţei şi a undelor staţionare
·     Analiza calitativă şi cantitativă a fenomenului de interferenţă, cu precizarea condiţiilor de obţinere a interferenţei staţionare
·     Analiza calitativă a distribuţiei energiei într-un domeniu spaţial în care se stabileşte o undă staţionară
·     Identificarea în practică a undelor staţionare pe baza caracteristicilor acestora
1.3.5. Interferenţa undelor mecanice. Unde staţionare
·     Descrierea sunetelor utilizând calităţile sunetului
·     Explicarea percepţiei sunetelor
·     Analiza calitativă a funcţionării instrumentelor cu coarde şi a instrumentelor de suflat
·     Aplicarea unor măsuri de protecţie a propriei persoane şi a mediului având în vedere posibilele efecte ale sunetelor
1.3.6. Acustica
·     (*) Descrierea şi explicarea fenomenelor de difracţie întâlnite în natură şi în tehnică
·     (*) Investigarea experimentală a fenomenului de difracţie
·     (*) Identificarea în practică a condiţiilor în care se poate produce difracţia
1.3.7. (*) Difracţia undelor mecanice – studiu calitativ
·     Descrierea şi explicarea unor aplicaţii ale ultrasunetelor, respectiv infrasunetelor
·     Selectarea şi prezentarea unor informaţii privind aplicaţiile ultrasunetelor, respectiv infrasunetelor (ecografie, defectoscopie, cavitaţie etc.)
·     Aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a propriei persoane la utilizarea ultrasunetelor, respectiv infrasunetelor în practică
1.3.8. Ultrasunete şi infrasunete. Aplicaţii în medicină, industrie, tehnică militară

2.      Oscilaţii şi unde electromagnetice
·     Investigarea experimentală a comportamentului rezistorului, bobinei şi condensatorului în curent continuu şi în curent alternativ
·     Modelarea funcţionării unor circuite de curent alternativ întâlnite în practică (RLC serie, (*) RLC paralel, (*) reţele) utilizând formalismul fazorial
·     Stabilirea formalismului adecvat şi utilizarea acestuia în rezolvarea unor circuite de curent alternativ (RLC serie, (*) RLC paralel, (*) reţele)
·     Analiza şi descrierea din punct de vedere energetic a funcţionării circuitelor de curent alternativ
·     (*) Identificarea în practică a funcţionării în regim de rezonanţă a unor circuite de curent alternativ
·     Identificarea unor aplicaţii în tehnică a circuitelor de curent alternativ
·     Aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a propriei persoane în producerea şi utilizarea curentului alternativ
2.1.    Circuitul RLC în curent alternativ
·     (*) Investigarea experimentală a descărcării unui condensator pe rezistor şi bobină
·     Modelarea oscilaţiilor libere într-un circuit RLC (calitativ)
·     Descrierea şi analiza calitativă din punct de vedere energetic a oscilaţiilor libere într-un circuit RLC
·     Transferul mărimilor şi formalismul utilizat în descrierea fenomenelor oscilatorii, indiferent de natura acestora
·     Identificarea unor aplicaţii în tehnică ale circuitului oscilant
2.2.    Oscilaţii electromagnetice libere. Circuitul oscilant
·     Descrierea calitativă a producerii câmpului electromagnetic, respectiv a producerii şi propagării undei electromagnetice
·     (*) Utilizarea relaţiilor dintre mărimile caracteristice undei electromagnetice în descrierea fenomenului
·     Transferul mărimilor şi formalismul utilizat în descrierea fenomenelor ondulatorii, indiferent de natura acestora
·     (*) Rezolvarea unor probleme simple privind producerea şi propagarea undelor electromagnetice
2.3.    Câmpul electromagnetic. Unda electromagnetică
·     Clasificarea undelor electromagnetice în funcţie de diferite criterii (sursă, frecvenţă)
·     Identificarea în practică a surselor de unde electromagnetice şi a  modalităţilor de producere a undelor electromagnetice
2.4.    Clasificarea undelor electromagnetice
·     Identificarea în practică a aplicaţiilor ştiinţifice şi tehnice ale undelor electromagnetice
·     Explicarea calitativă a utilizării undelor electromagnetice în funcţionarea unor aparate şi dispozitive (radioul, televizorul, cuptorul cu microunde, detecţia în infraroşu etc.)
·     Aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a propriei persoane în utilizarea în practică a unor aparate şi dispozitive funcţionând cu unde electromagnetice
2.5.    Aplicaţii

3.      Optica ondulatorie
·     Identificarea în natură şi în tehnică a fenomenului de dispersie a luminii
·     Descrierea şi explicarea fenomenelor de dispersie întâlnite în natură şi în tehnică
3.1.    Dispersia luminii. (*) Interpretare electromagnetică
·     Analiza calitativă şi (*) cantitativă a fenomenului de interferenţă, cu precizarea condiţiilor de obţinere a interferenţei staţionare
·     Analiza calitativă a distribuţiei energiei în interferenţa staţionară
3.2.    Interferenţa
·     Investigarea experimentală a interferenţei luminii utilizând dispozitive de interferenţă nelocalizată
·     Explicarea calitativă şi cantitativă a funcţionării unor dispozitive de interferenţă nelocalizată (dispozitivul Young, (*) alte dispozitive echivalente cu dispozitivul Young)
·     Utilizarea unor dispozitive interferenţiale simple în determinarea unor caracteristici ale luminii
·     Rezolvarea unor probleme de interferenţă a luminii în dispozitive de interferenţă nelocalizată
3.2.1. Dispozitivul Young
·     Investigarea experimentală a interferenţei luminii utilizând dispozitive de interferenţă localizată
·     Explicarea calitativă şi cantitativă a funcţionării unor dispozitive de interferenţă localizată (lama cu feţe plan paralele, pana optică)
·     Identificarea şi explicarea calitativă a unor aplicaţii în tehnică ale interferenţei localizate (planeitate, (*) „optica albastră”)
·     (*) Rezolvarea unor probleme de interferenţă a luminii în dispozitive de interferenţă localizată
3.2.2. Interferenţa localizată. Aplicaţii
·     (*) Descrierea şi explicarea fenomenelor de difracţie a luminii întâlnite în natură şi în tehnică
·     (*) Investigarea experimentală a fenomenului de difracţie a luminii
·     (*) Identificarea în practică a condiţiilor în care se poate produce difracţia luminii
·     (*) Descrierea şi explicarea calitativă a construcţiei şi funcţionării reţelei de difracţie
·     (*) Identificarea şi explicarea calitativă a unor aplicaţii în ştiinţă şi tehnică a difracţiei luminii
·     (*) Rezolvarea unor probleme de difracţie a luminii pe reţele de difracţie
3.3.    (*) Difracţia luminii. Aplicaţii
·     (*) Investigarea experimentală a polarizării luminii prin reflexie
·     (*) Modelarea fenomenului de polarizare utilizând interpretarea electromagnetică a luminii
·     (*) Identificarea şi explicarea calitativă a unor aplicaţii în ştiinţă şi tehnică a fenomenului de polarizare
3.4.    (*) Polarizarea luminii. Aplicaţii

4.      (*) Elemente de teoria haosului
·     (*) Identificarea şi formularea unor probleme generale/specifice în fizică şi stabilirea condiţiilor necesare rezolvării exacte a acestora
·     (*) Explicarea limitelor de aplicabilitate a unor modele utilizate în rezolvarea exactă a unor probleme generale/specifice din fizică
4.1.    (*) Determinism şi predictibilitate. Condiţii. Modele
·     (*) Identificarea în natură şi în tehnică a unor sisteme a căror evoluţie în timp este deterministă dar impredictibilă
·     (*) Investigarea experimentală a condiţiilor de apariţie a comportamentului haotic în sisteme fizice
·     (*) Explicarea calitativă a evoluţiei unor sisteme fizice concrete, întâlnite în practică, aflate departe de echilibru
4.2.    (*) Determinism şi impredictibilitate. Comportamentul haotic. Condiţii
·     (*) Modelarea comportamentului unui sistem fizic utilizând spaţiul fazelor
·     (*) Descrierea comportamentului unui sistem fizic utilizând traiectoria punctului figurativ în spaţiul fazelor
·     (*) Caracterizarea comportamentului unui sistem fizic pe baza atractorilor descrişi în spaţiul fazelor
·     (*) Selectarea şi prezentarea unor informaţii actuale privind comportarea sistemelor departe de echilibru
4.3.    (*) Descrierea comportamentului haotic. Spaţiul fazelor. Atractori clasici şi stranii
·     (*) Identificarea în teorie şi în practică a unor obiecte cu dimensiune geometrică fracţionară
·     (*) Explicarea limitelor de aplicabilitate ale geometriei euclidiene în descrierea unor obiecte întâlnite în teorie şi în practică
·     (*) Analiza calitativă a unor atractori stranii din punctul de vedere al geometriei fractale
4.4.    (*) Elemente de geometrie fractală