Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Aflati numarul necunoscut: a x 2 x 4 = 72; 3 x 2 x m = 9 x 6; 32 : y = 36 : 9; 3 x 3 x n = 6 x 6; q x 9 < 54; z : 7 < 8

a x 2 x 4 = 72
3 x 2 x m = 9 x 6

32 : y = 36 : 9
3 x 3 x n = 6 x 6

q x 9 < 54
z : 7 < 8


Rezolvare


a x 2 x 4 = 72
a x 8 = 72
a = 72 : 8
a = 9


3 x 2 x m = 9 x 6
6 x m = 54
m = 54 : 6
m = 9


32 : y = 36 : 9
32 : y = 4
y = 4 x 32
y = 128

3 x 3 x n = 6 x 6
9 x n = 36
n = 36 : 9
n = 4

q x 9 < 54 => q < 54 : 9 => q < 6
0 x 9 < 54 => 0 < 54 Adevarat
1 x 9 < 54 => 9 < 54 Adevarat
2 x 9 < 54 => 18 < 54 Adevarat
3 x 9 < 54 => 27 < 54 Adevarat
4 x 9 < 54 => 36 < 54 Adevarat
5 x 9 < 54 => 40 < 54 Adevarat
6 x 9 < 54 => 54 < 54 Fals

Pentru ca expresia sa fie adevarata q poate lua valorile 0, 1, 2, 3, 4, 5


z : 7 < 8 => z < 8 x 7 => z < 56
7 : 7 < 8 => 1 < 8 Adevarat
14 : 7 < 8 => 2 < 8 Adevarat
21 : 7 < 8 => 3 < 8 Adevarat
28 : 7 < 8 => 4 < 8 Adevarat
30 : 7 < 8 => 5 < 8 Adevarat
42 : 7 < 8 => 6 < 8 Adevarat
49 : 7 < 8 => 7 < 8 Adevarat
56 : 7 < 8 => 8 < 8 Fals

Pentru ca expresia sa fie adevarata z poate lua valorile 7, 14, 21, 28, 30, 42, 49


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu