Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Operatii cu multimi clasa a 7-a exercitiu rezolvat 1

Efectuati A U B, A ∩ B, A – B, B – A, A x B pentru:

A = {1, 2, 5} si B = {2, 3, 6, 7}


Rezolvare

A reunit cu B:
A U B = {1, 2, 3, 5, 6, 7};

A intersectat cu B:
A ∩ B = {2};

A minus B:
A – B = {1, 5};

B minus A
B – A = {3, 6, 7};

Produsul cartezian dintre A si B:
A x B = {(1,2), (1,3), (1,6), (1,7), (2,2) (2,3), (2,6), (2,7), (5,2), (5,3), (5,6), (5,7)}

Exercitii si probleme rezolvate clasa a 7-a

Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu