Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Propena obtinuta din butan

CH3 - CH2 - CH2 - CH3 -> CH3 - CH = CH2 + CH4
                Butan                    ->             Propilena