Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Un corp de forma cubica cu latura l = 0.4 m si cu masa m = 40 kg se afla pe o suprafata orizontala. In fata corpului se afla un mic prag B. La ce inaltime h trebuie aplicata o forta F = 400 N pentru ca reactiunea normala in punctul A sa fie nula

Un corp de forma cubica cu latura l = 0,4 m si cu masa m = 40 kg se afla pe o suprafata orizontala. In fata corpului se afla un mic prag B. La ce inaltime h trebuie aplicata o forta F = 400 N pentru ca reactiunea normala in punctul A sa fie nula. (Reactiunea normala in A este nula cand corpul incepe sa se ridice in A deci cand momentele fortelor G si F in raport cu punctul B vor fi egale).
Rezolvare

l = 0,4
m = 40 kg
F = 400 N
h = ?


probleme rezolvate fizicaG = mg = 400 N
G ∙ l/2 = F ∙ h
h = Gl / 2F
h = (400 ∙0,4) / (2 ∙ 400)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu