Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Functii clasa a 8-a exercitiu rezolvat 2

Fie functia A -> {0, 1, 2, 3}, f(x) = x – 1
Determinati multimea A


Rezolvare

rezolvam ecuatiile:

x – 1 = 0
x = 1

x – 1 = 1
x = 1 + 1
x = 2

x – 1 = 2
x = 2 + 1
x = 3

x – 1 = 3
x = 3 + 1
x = 4

rezulta multimea A ={1, 2, 3, 4}


Probleme si exercitii rezolvate clasa a 8-a


Exercitii si probleme rezolvate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu