Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Programa fizica clasa a-10-a

Fizica clasa a 10-a probleme rezolvate

Conţinuturi
Sarcini de învăţare
1.      Elemente de termodinamică

1.1.    Noţiuni termodinamice de bază
·         care sunt mărimile cararacteristice structurii discrete ale substanţei şi cum se definesc (masă moleculară, masă moleculară relativă, masă molară volum molar, numărul lui Avogadro
·         să definească: sistem termodinamic, parametri de stare, grade de libertate, starea unui sistem termodinamic, proces termodinamic, echilibru termodinamic
·         să facă distincţie între contact mecanic şi contact termic
·         să definească principiul zero al termodinamicii
·         care sunt părţile componente ale unui termometru şi cum funcţionează acesta
1.2.    Calorimetrie
·         cu ce se ocupă calorimetria
·         care sunt principiile calorimetriei
·         ce este un calorimetru
·         care sunt părţile componente şi cum funcţionează un calorimetru
·         ce metode se utilizează pentru determinarea coeficienţilor calorici
1.3.    Principiul I al termodinamicii
·         la ce se referă principiul I al termodinmicii
·         cum se calculează lucrul mecanic în termodinamică; să interpreteze grafic lucrul mecanic
·         ce este energia internă a unui sistem termodinamic
·         să facă distincţie între o mărime de stare şi o mărime de proces
·         să facă distincţie între ecuaţia calorică de stare şi ecuaţia calorimetrică
·         să ştie ce este un înveliş adiabatic
·         să enunţe principiul I al termodinamicii
·         să definească coeficienţii calorici
·         să cunoască relaţia Robert-Mayer
1.4.    Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
·         să calculeze energia internă a unui gaz ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic)
·         să analizeze şi sa calculeze variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică)
1.5.    Transformări de stare de agregare
·         să ştie ce este o transformare de stare de agregare
·         să facă distincţie între un gaz ideal şi un gaz real
·         să ştie ce este căldura latentă şi căldura latentă specifică
·         să definească: lichefierea gazelor, vaporizarea şi condensarea, fierberea, topirea şi solidificarea, sublimarea şi desublimarea
·         să ştie condiţiile în care se produc transformările de stare de agregare
1.6.    Motoare termice
·         să ştie ce este un motor termic
·         să cunoască în ce condiţii funcţionează un motor termic
·         să definească randamentul unui motor termic
·         să ştie ce este o maşină frigorifică şi ce este o pompă de căldură
·         să definească eficienţa lor
·         să ştie funcţionarea motorului Otto şi a motorului Diesel
·         să calculeze randamentul lor
1.7.    Principiul al II-lea al termodinamicii
·         să ştie să enunţe principiul II în formularea lui Carnot
·         să calculeze randamentul ciclului Carnot
·         să ştie că într-o transformare ciclică bitermică căldura absorbită de sistem nu poate fi transformată integral în lucru mecanic
·         să ştie că principiul II introduce un parametru de stare numit entropie
·         să analizeze variaţia de entropie pentru procesele reversibile şi ireversibile
2.      Producerea şi utilizarea curentului continuu

2.1.    Curentul electric
·         să ştie ce este curentul electric; cum se produce curentul electric continuu
·         să ştie care este cauza apariţiei curentului electric
·         să ştie ce este intensitatea curentului electric şi care este unitatea de măsură
·         să cunoască elementele unui circuit simplu şi simbolurile elementelor
·         să facă distincţie între tensiunea la bornele unui generator, tensiunea interioară şi tensiunea electromotoare
·         să ştie să conecteze un ampermetru şi un voltmetru într-un circuit
2.2.    Legea lui Ohm
·         să ştie că pentru un conductor electric la temperatură constantă, raportul dintre tensiunea aplicată şi intensitatea curentului electric este constant
·         să scrie legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul
·         să ştie unitatea de măsură petru rezistenţa electrică
·         să facă distincţie între rezistor şi rezistenţă electrică
·         să ştie ce este un reostat şi ce este un potenţiometru şi cum funcţionează ele
·         să poată determina experimental rezistenţa unui conductor având la dispoziţie o sursă, un ampermetru şi un voltmetru
·         să ştie să citească corect indicaţiile date de aparatele de măsură
2.3.    Legile lui Kirchhoff
·         să ştie ce este o reţea electrică
·         să definească nodul de reţea şi ochiul de reţea
·         să enunţe prima teoremă a lui Kirchhoff şi să o aplice într-un caz concret
·         să enunţe a II-a teoremă a lui Kirchhoff şi să aplice într-un caz concret
2.4.    Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice
·         să poată calcula rezistenţa echivalentă pentru mai mulţi rezistori legaţi în serie sau legaţi în paralel
·         să poate calcula rezistenţa echivalentă şi tensiunea electromotoare echivalentă pentru mai multe electromotoare legate în serie sau în paralel
·         să poată adapta aparatele de măsură la condiţiile concrete din circuit (să poată modifica domeniul de măsură)
2.5.    Energia şi puterea electrică
·         să ştie că energia transmisă de sursă consumatorului într-un interval de timp este de forma W=RI2Dt
·         să ştie că energia furnizată circuitului interior este de forma Wi=rI2Dt sau derivate
·         să definească randamentul unui circuit simplu şi să-l poată calcula
·         să definească puterea electrică şi să poată să scrie relaţiile care caracterizează puterea electrică
·         să ştie că puterea transmisă circuitului exterior de către sursă este maximă când rezistenţa internă a sursei este egală cu rezistenţa circuitului exterior
2.6.    Efectele curentului electric. Aplicaţii
·         să ştie că efectul Joulle constă în transformarea energiei electrice în cantitate de căldură
·         să ştie că la trecerea curentului electric printr-un conductor liniar în jurul acestuia apare un câmp magnetic
·         să ştie că o bobină parcursă de curent electric se comportă ca o bară magnetică
·         să ştie că doi conductori paraleli parcurşi de curent electric se atrag sau se resping funcţie de sensul curentului
3.      Producerea şi utilizarea curentului alternativ

3.1.    Curentul alternativ
·         să ştie că, curentul alternativ stă la baza funcţionării majorităţii aparatelor electrice
·         să ştie că producerea curentului alternativ se face în generatoare de curent alternativ numite şi alternatoare a căror funcţionare au la bază inducţia electro-magnetică
·         să ştie că frecvenţa curentului alternativ industrial este de 50Hz pentru majoritatea ţărilor lumii, exceptând S.U.A. şi Australia
·         să ştie că intensitatea curentului alternativ este caracterizată de trei valori: instantanee, maximă şi efectivă
·         să ştie că la o priză este tensiune electrică alternativă de 220V, valoare efectivă
3.2.    Elemente de circuit
·         să facă o reprezentare grafică şi fazorială a mărimilor alternative sinusoidale
·         să ştie că în curent alternativ suma valorilor instantanee pentru aceeaşi mărime nu este egală cu suma valorilor efective
·         să ştie că în curent alternativ rezistenţa electrică se comportă ca în curent continuu (nu introduce defazaj între intensitate şi tensiune)
·         să ştie că în curent alternativ inductanţa defazează tensiunea înaintea intensităţii cu 900 si introduce o rezistenţă aparentă numită reactanţă inductivă
·         să ştie că în curent alternativ capacitatea defazează tensiunea în urma intensităţii cu 900 şi introduce o rezistenţă aparentă numită reactanţă capacitivă
·         să facă o diagramă fazorială pentru un circuit serie RLC
·         să calculeze impedanţa unui circuit serie RLC de curent alternativ
·         să facă diagrama fazorială pentru un circuit paralel RLC
·         să calculeze impedanţa unui circuit paralel RLC de curent alternativ
·         să ştie că la o anumită frecvenţă numită frecvenţă de rezonanţă intensitatea curentului electric are valoare maximă
·         să calculeze frecvenţa de rezonanţă
3.3.    Energia şi puterea în curent alternativ
·         să ştie că în urent alternativ există trei tipuri de putere: putere activă, putere reactivă şi putere aparentă
·         să ştie care sunt unităţile de măsură
·         să calculeze puterea activă, puterea reactivă şi puterea aparentă
·         să ştie că puterea activă coincide cu puterea disipată prin efect Joule pe rezistoarele circuitului
3.4.    Transformatorul
·         să ştie alcătuirea şi modul de funcţionare al transformatorului
·         să poată face experminete cu transformatorul: ridicarea sau coborârea trensiunii
3.5.    Motoare electrice
·         să ştie că există motoare care funcţionează în curent alternativ şi ân curent continuu
·         să ştie că la puteri mici motoarele de curent alternativ sunt monofazate, iar pentru puteri mari sunt trifazate
·         să citească şi să înţeleagă caracteristicile unui motor electric de pe plăcuţa de identificare
·         să ştie că în general la automobile, motoarele electrice sunt de curent continuu
·         să ştie că există posibilitatea că un motor electric se poate transforma în generator electric
·         să ştie că tramvaiele, troleibuzele, locomotivele electrice sunt puse în mişcare de motoare electrice de curent continuu
3.6.    Aparate electrocasnice
·         să identifice caracteristicile unui aparat electrocasnic după plăcuţa de identificare
·         să folosească un aparat electrocasnic