Ex: formula puteri, formule analiza financiara, inmultirea radicalilor exercitii rezolvate
Custom Search

Piramida


Vom discuta decat de corpuri regulate, deci si piramida este regulatã.
Avem:
AB - muchia bazei(not. m)
VA - muchia laterala(not. l)
VO - inaltimea piramidei (not. h)
VM - apotema laterala sau apotema piramidei (not. ap)
OM - apotema bazei (not. ab).

problema rezolvata apotema piramidei patrulatere regulate


Aria laterala = suma ariilor fetelor laterale
Alat=(Pb x ap)/2.


Aria bazei
Ab=(Pb x ab)/2, unde Pb este perimetrul bazei.
Aria totala = aria bazei + aria laterala


Volumul
Vpir=(Ab x h)/3.


Tetraedrul poate fi considerat o piramida care are ca baza un triunghi, aria si volumul calculandu-se analog.

GEOMETRIE PLANA - problemele rezolvate

GEOMETRIE IN SPATIU - probleme rezolvate